Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "aggression" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "агресия" на български език

EnglishBulgarian

Aggression

[Агресия]
/əgrɛʃən/

noun

1. A disposition to behave aggressively

  synonym:
 • aggression

1. Разпореждане да се държи агресивно

  синоним:
 • агресия

2. A feeling of hostility that arouses thoughts of attack

  synonym:
 • aggression
 • ,
 • aggressiveness

2. Усещане за враждебност, което буди мисли за атака

  синоним:
 • агресия
 • ,
 • агресивност

3. Violent action that is hostile and usually unprovoked

  synonym:
 • aggression
 • ,
 • hostility

3. Насилствено действие, което е враждебно и обикновено непровокирано

  синоним:
 • агресия
 • ,
 • враждебност

4. The act of initiating hostilities

  synonym:
 • aggression

4. Актът за иницииране на военни действия

  синоним:
 • агресия

5. Deliberately unfriendly behavior

  synonym:
 • aggression

5. Умишлено недружелюбно поведение

  синоним:
 • агресия