Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "afford" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "афорд" на български език

EnglishBulgarian

Afford

[Предоставям]
/əfɔrd/

verb

1. Be able to spare or give up

 • "I can't afford to spend two hours with this person"
  synonym:
 • afford

1. Да може да пощади или да се откаже

 • "„не мога да си позволя да прекарам два часа с този човек“"
  синоним:
 • си позволява

2. Be the cause or source of

 • "He gave me a lot of trouble"
 • "Our meeting afforded much interesting information"
  synonym:
 • yield
 • ,
 • give
 • ,
 • afford

2. Да бъде причината или източникът на

 • "Той ми създаде много проблеми"
 • "„срещата ни предостави много интересна информация“"
  синоним:
 • добив
 • ,
 • давам
 • ,
 • си позволява

3. Have the financial means to do something or buy something

 • "We can't afford to send our children to college"
 • "Can you afford this car?"
  synonym:
 • afford

3. Имайте финансовите средства да направите нещо или да купите нещо

 • "„не можем да си позволим да изпращаме децата си в колеж“"
 • "Можете ли да си позволите тази кола?"
  синоним:
 • си позволява

4. Afford access to

 • "The door opens to the patio"
 • "The french doors give onto a terrace"
  synonym:
 • afford
 • ,
 • open
 • ,
 • give

4. Достъп до

 • "Вратата се отваря към вътрешния двор"
 • "„френските врати дават на тераса“"
  синоним:
 • си позволява
 • ,
 • отворен
 • ,
 • давам

Examples of using

I can not afford to keep a car.
Не мога да си позволя да поддържам кола.
He cannot afford the common comforts of life, not to mention luxuries.
Той не може да си позволи елементарни неща, да не говорим за луксозни стоки.
He can't afford a new car.
Той не може да си позволи нова кола.