Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "affirmative" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "утвърдителен" на български език

EnglishBulgarian

Affirmative

[Утвърдително]
/əfərmətɪv/

noun

1. A reply of affirmation

 • "He answered in the affirmative"
  synonym:
 • affirmative

1. Отговор на потвърждение

 • "Той отговори утвърдително"
  синоним:
 • утвърдителен

adjective

1. Affirming or giving assent

 • "An affirmative decision"
 • "Affirmative votes"
  synonym:
 • affirmative
 • ,
 • affirmatory

1. Потвърждаване или даване на съгласие

 • "Утвърдително решение"
 • "„утвърдителни гласове“"
  синоним:
 • утвърдителен
 • ,
 • утвърждаващо

2. Expecting the best

 • "An affirmative outlook"
  synonym:
 • affirmative
 • ,
 • optimistic

2. Очаквайки най-доброто

 • "„утвърдителен възглед“"
  синоним:
 • утвърдителен
 • ,
 • оптимист

3. Expressing or manifesting praise or approval

 • "Approbative criticism"
 • "An affirmative nod"
  synonym:
 • approving
 • ,
 • affirmative
 • ,
 • approbative
 • ,
 • approbatory
 • ,
 • plausive

3. Изразяване или проява на похвала или одобрение

 • "„одобрителна критика“"
 • "Утвърдително кимване"
  синоним:
 • одобряване
 • ,
 • утвърдителен
 • ,
 • одобряващ
 • ,
 • плезула