Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "affirmation" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "утвърждаване" на български език

EnglishBulgarian

Affirmation

[Утвърждаване]
/æfərmeʃən/

noun

1. A statement asserting the existence or the truth of something

  synonym:
 • avowal
 • ,
 • avouchment
 • ,
 • affirmation

1. Твърдение, утвърждаващо съществуването или истинността на нещо

  синоним:
 • avowal
 • ,
 • avouchment
 • ,
 • утвърждаване

2. The act of affirming or asserting or stating something

  synonym:
 • affirmation
 • ,
 • assertion
 • ,
 • statement

2. Актът на утвърждаване или утвърждаване или заявяване на нещо

  синоним:
 • утвърждаване
 • ,
 • твърдение
 • ,
 • изявление

3. (religion) a solemn declaration that serves the same purpose as an oath (if an oath is objectionable to the person on religious or ethical grounds)

  synonym:
 • affirmation

3. (религия) тържествена декларация, която служи на същата цел като клетва (ако клетва е неприемлива за лицето по религиозни или етични причини)

  синоним:
 • утвърждаване

4. A judgment by a higher court that the judgment of a lower court was correct and should stand

  synonym:
 • affirmation

4. Решение на по-горен съд, че решението на по-долен съд е правилно и трябва да остане в сила

  синоним:
 • утвърждаване