Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "address" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "адрес" на български език

EnglishBulgarian

Address

[Адрес]
/ædrɛs/

noun

1. (computer science) the code that identifies where a piece of information is stored

  synonym:
 • address
 • ,
 • computer address
 • ,
 • reference

1. ( компютърна наука ) кодът, който идентифицира къде се съхранява информация

синоним:
 • адрес,
 • компютърен адрес,
 • справка

2. The place where a person or organization can be found or communicated with

  synonym:
 • address

2. Мястото, където човек или организация може да бъде намерен или комуникиран с

синоним:
 • адрес

3. The act of delivering a formal spoken communication to an audience

 • "He listened to an address on minor roman poets"
  synonym:
 • address
 • ,
 • speech

3. Актът за предоставяне на официална разговорна комуникация на публика

 • "Той изслуша адрес на второстепенни римски поети"
синоним:
 • адрес,
 • реч

4. The manner of speaking to another individual

 • "He failed in his manner of address to the captain"
  synonym:
 • address

4. Начина на говорене с друг индивид

 • "Той не успя да се обърне към капитана"
синоним:
 • адрес

5. A sign in front of a house or business carrying the conventional form by which its location is described

  synonym:
 • address

5. Знак пред къща или бизнес, носещ конвенционалната форма, чрез която е описано местоположението му

синоним:
 • адрес

6. Written directions for finding some location

 • Written on letters or packages that are to be delivered to that location
  synonym:
 • address
 • ,
 • destination
 • ,
 • name and address

6. Писмени указания за намиране на някакво местоположение

 • Написани на писма или пакети, които трябва да бъдат доставени до това място
синоним:
 • адрес,
 • дестинация,
 • име и адрес

7. The stance assumed by a golfer in preparation for hitting a golf ball

  synonym:
 • address

7. Позицията, възприета от голфър при подготовката за удряне на топка за голф

синоним:
 • адрес

8. Social skill

  synonym:
 • savoir-faire
 • ,
 • address

8. Социално умение

синоним:
 • savoir-Faire,
 • адрес

verb

1. Speak to

 • "He addressed the crowd outside the window"
  synonym:
 • address
 • ,
 • turn to

1. Говоря с

 • "„той се обърна към тълпата пред прозореца“"
синоним:
 • адрес,
 • обърни се към

2. Give a speech to

 • "The chairman addressed the board of trustees"
  synonym:
 • address
 • ,
 • speak

2. Произнесе реч на

 • "„председателят се обърна към настоятелството“"
синоним:
 • адрес,
 • говорете

3. Put an address on (an envelope)

  synonym:
 • address
 • ,
 • direct

3. Поставете адрес на ( плик )

синоним:
 • адрес,
 • директен

4. Direct a question at someone

  synonym:
 • address

4. Насочете въпрос към някого

синоним:
 • адрес

5. Address or apply oneself to something, direct one's efforts towards something, such as a question

  synonym:
 • address

5. Адресирайте се или се прилагайте към нещо, насочете усилията си към нещо, като въпрос

синоним:
 • адрес

6. Greet, as with a prescribed form, title, or name

 • "He always addresses me with `sir'"
 • "Call me mister"
 • "She calls him by first name"
  synonym:
 • address
 • ,
 • call

6. Поздрави, както с предписана форма, заглавие или име

 • "„той винаги се обръща към мен със„ сър ““'"
 • "„обадете ми се господин“"
 • "„тя го нарича с име“"
синоним:
 • адрес,
 • обаждане

7. Access or locate by address

  synonym:
 • address

7. Достъп или локализиране по адрес

синоним:
 • адрес

8. Act on verbally or in some form of artistic expression

 • "This book deals with incest"
 • "The course covered all of western civilization"
 • "The new book treats the history of china"
  synonym:
 • cover
 • ,
 • treat
 • ,
 • handle
 • ,
 • plow
 • ,
 • deal
 • ,
 • address

8. Действайте устно или под някаква форма на художествена изява

 • "„тази книга се занимава с кръвосмешение“"
 • "„курсът обхвана цялата западна цивилизация“"
 • "„новата книга третира историята на китай“"
синоним:
 • капак,
 • лакомство,
 • дръжка,
 • плуг,
 • сделка,
 • адрес

9. Speak to someone

  synonym:
 • address
 • ,
 • accost
 • ,
 • come up to

9. Говори с някого

синоним:
 • адрес,
 • acost,
 • идвам да

10. Adjust and aim (a golf ball) at in preparation of hitting

  synonym:
 • address

10. Регулирайте и насочете ( топка за голф ) при подготовка на удари

синоним:
 • адрес

Examples of using

I have Tom's address.
Имам адреса на Том.
I have Tom's address somewhere.
Имам някъде адреса на Том.
Please write your contact address here.
Моля, напишете адреса си за контакт тук.