Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "acme" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "акме" на български език

EnglishBulgarian

Acme

[Ръст]
/ækmi/

noun

1. The highest level or degree attainable

 • The highest stage of development
 • "His landscapes were deemed the acme of beauty"
 • "The artist's gifts are at their acme"
 • "At the height of her career"
 • "The peak of perfection"
 • "Summer was at its peak"
 • "...catapulted einstein to the pinnacle of fame"
 • "The summit of his ambition"
 • "So many highest superlatives achieved by man"
 • "At the top of his profession"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • height
 • ,
 • elevation
 • ,
 • peak
 • ,
 • pinnacle
 • ,
 • summit
 • ,
 • superlative
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop
 • ,
 • top

1. Най-високото ниво или степен, постижима

 • Най-високият етап на развитие
 • "Неговите пейзажи се смятаха за акме на красотата"
 • "Даровете на художника са на мястото им"
 • "В разгара на кариерата си"
 • "Върхът на съвършенството"
 • "Лятото беше в своя пик"
 • "...катапултира айнщайн до върха на славата"
 • "Срещата на върха на неговата амбиция"
 • "Толкова много най-високи суперлативи, постигнати от човека"
 • "На върха на професията си"
  синоним:
 • acme
 • ,
 • височина
 • ,
 • кота
 • ,
 • връх
 • ,
 • среща на върха
 • ,
 • превъзходен
 • ,
 • меридиан
 • ,
 • върха на върха

2. The highest point (of something)

 • "At the peak of the pyramid"
  synonym:
 • vertex
 • ,
 • peak
 • ,
 • apex
 • ,
 • acme

2. Най-високата точка ( на нещо )

 • "На върха на пирамидата"
  синоним:
 • връх
 • ,
 • acme