Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "accomplished" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "постигнат" на български език

EnglishBulgarian

Accomplished

[Изпълнено]
/əkɑmplɪʃt/

adjective

1. Highly skilled

 • "An accomplished pianist"
 • "A complete musician"
  synonym:
 • accomplished
 • ,
 • complete

1. Висококвалифициран

 • "Завършен пианист"
 • "Пълен музикант"
  синоним:
 • изпълнено
 • ,
 • пълен

2. Successfully completed or brought to an end

 • "His mission accomplished he took a vacation"
 • "The completed project"
 • "The joy of a realized ambition overcame him"
  synonym:
 • accomplished
 • ,
 • completed
 • ,
 • realized
 • ,
 • realised

2. Успешно завършен или доведен до край

 • "Мисията му е изпълнена той си взе ваканция"
 • "Завършеният проект"
 • "Радостта от една реализирана амбиция го надви"
  синоним:
 • изпълнено
 • ,
 • завършен
 • ,
 • реализиран

3. Settled securely and unconditionally

 • "That smoking causes health problems is an accomplished fact"
  synonym:
 • accomplished
 • ,
 • effected
 • ,
 • established

3. Уредени сигурно и безусловно

 • "Че пушенето причинява здравословни проблеми е свършен факт"
  синоним:
 • изпълнено
 • ,
 • извършено
 • ,
 • установен

Examples of using

He accomplished the great undertaking at last.
Той завърши голямото си начинание накрая.